ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

          ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งรากฐานเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความได้เปรียบในพื้นที่อาณาบริเวณที่เหลือเฟือ พร้อมทั้งระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมต่อการลงทุนของธุรกิจทุกประเภท ไม่จํากัดขนาด ทั้งยังเป็นจุดกําเนิดของความเจริญที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วประดุจประตูเปิดกว้าง สู่อินโดจีน และประเทศใกล้เคียง ชาวขอนแก่นยังภูมิใจกับการมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอก ลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ที่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมานานหลายยุคสมัย นับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้มาเยือนอยากสัมผัส ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความมีน้ําใจ เอื้ออาทรของชาวขอนแก่นเองที่พร้อมจะมอบให้ทุกเมื่อ

          ด้วยความเป็นเอกทางด้านวิทยาการในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนากิจ กรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภาคธุรกิจให้แผ่กระจายกว้างขวาง ตอบสนองความต้องการแก่ทุกจังหวัดโดยรอบอย่างทั่วถึง ผนวกกับศักยภาพและความพร้อม ทั้งปวง อีกทั้งเพื่อเป็นการฉลองปีกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้าง “ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก” ขึ้นเพื่อประโยชน์นานับประการ เช่น การจัด ประชุมสัมมนา การแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การแสดงบนเวที งานจัดเลี้ยงและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          “ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นห่างจากบึงสีฐานไปทางทิศตะวันออก อาคารเป็นหอประชุมใหญ่ รูปทรงกูบเกวียนอีสาน (กูบหมายถึง ประทุนหลังช้าง) ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้น 21,160 ตารางเมตร